български частни специалисти

Общи условия

за използване на уебсайта www.Nai-Dobrite.bg

Общи условия за използване на уебсайта www.nai-dobrite.bg 

I. Предмет

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “БестселърЕнтърпрайзис” ЕООД, ЕИК 207211799 (наричано кратко „Доставчик“) и Посетители в уебсайта www.nai-dobrite.bg   (наричани за кратко „Посетители“).

(2) След включване и зареждане на Сайта www.nai-dobrite.bg  , Посетителите се съгласяват да се обвържат с настоящи Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължат да ги спазят.

II. Данни за титуляра на уебсайт

Чл. 2. (1) Информация относно www.nai-dobrite.bg :

Наименование: “БестселърЕнтърпрайзис” ЕООД

ЕИК: 207211799

Имена на собственика на фирмата: Петьо Стефанов

Адрес на седалище на фирмата: България, Габрово 5300, ул. “Градише” 40, вх. Б, ет. 2, ап.4

(2) Комисия за защита на личните данни: бул. „Проф. Цветан Лазаров “№ 2, София 1592, 02 9153518, 02 9153525, [email protected], www.cpdp.bg 

Чл. 3. Сайтът www.nai-dobrite.bg предлага на Посетителите информация за дейността, услугите и цените на Доставчика, както и достъп до публикуване на новини и материали,  преглед на качественото съдържание и всякакви действия, които са необходими за пълното използване на Сайта по неговото предназначение.

III. Интелектуална собственост

Чл. 4. (1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на Доставчика и са обект за закриване по Закона за авторското право и сродни му права, като не могат да се използват по какъвто начин и по какъвто начин и по начин без предварително писмено съгласие на Доставчика.

(2) Изображенията в Сайта, както и други визуални елементи, представляват интелектуална собственост на Доставчика не може да се използва и възпроизведе по какъвто и да е начин от трети лица без неговото предварително писмено съгласие.

(3) Всяко нерегламентирано използване на материали, публикувано в Сайта, без разрешаване на Доставчика, представляващо нарушение, за това, което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 5. (1) Доставчикът не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Подготовка към материалите в Сайта от други сайтове е допустимо, ако се изпълни в съответствие с полезни нрави и търговска практика и ако с предварително подготвяне и начини на представяне на предписването не се постига съгласие относно авторството на Доставчика върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

IV. Защита на личните данни

Чл. 6. (1) Предварителни мерки за предприемачески мерки за защита на личните данни на посетителите в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработката на лични данни и относно свободното движение на данни, изисквания за европейско и българско законодателство, както и Политика за защита на личните данни, обявени на уебсайта в Интернет.

(2) Доставчикът не изпраща идентифицирана информация за трети лица, като техническа информация и информация за използване на Сайта от Ползвателите се обработва от дружеството, поддържаща платформа, която се създава от Сайта при спазване на изискванията за защита на личните данни и сигурността на информацията.

(3) Доставчикът събира и обработва данни за „бисквитки“ съгласно своята Политика, с която Посетителите се запознават при зареждането на Сайта.

V. Изменение на общите условия

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да се променят от Доставчика по всяко време, като своевременно на Сайта се публикуват променени Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършени промени. 

(2) Измененията в настоящите общи условия осигуряват действие за всички Посетители от момента на обявяването им на Сайта.

VI. Ограничаване на отговорността

Чл. 8. (1) Предварителното предоставяне на достъп до съдържанието на Сайта може също така, както и не се гарантира, като насоки в материалите в Сайта се води до целеви от резултатите на посетителите.

(2) Доставчикът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържанието, публикувани в Сайта материали.

(3) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на трети лица след последващо участие на Сайта и съдържащите се в него материали.

VII. Други правила

Чл. 9. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Доставчика при Сайта и съдържат в него материали.

Чл. 10. За неуредените в тези общи условия въпроси, свържете се с изпълнението и уреждането на този договор, той прилага разпоредби за действащото законодателство в Република България.

Чл. 11. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта се считат от 1.1.2023 година.na